അറിയിപ്പ് :
പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തിന് താമസ സൗകര്യത്തിനായി പണമടച്ച് ഇതുവരെ താമസ സൗകര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിനിധികൾ അടിയന്തിരമായി 9496148465, 9846758040 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .