അറിയിപ്പ് :
പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തിന് താമസ സൗകര്യത്തിനായി പണമടച്ച് ഇതുവരെ താമസ സൗകര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിനിധികൾ അടിയന്തിരമായി 9496148465, 9846758040 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

ലോഗിന്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക

ലോഗിന്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ,ലോഗിന്‍ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ റീസെറ്റ് ചെയ്യല്‍,മാറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഐ കെ എം ജില്ലാ ടെക്നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ ബന്ധപ്പെടുക